Regulaminy

Polityka prywatności


I. Definicje

Administrator – Fundacja Independent z siedzibą w Katowicach, przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299949.

 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, zwane dalej także „danymi”.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej także ,,RODO”

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.offsklep.pl

 

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.off-festival.pl

 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub Stronę, w tym korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.


II.    Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu

1. Cele oraz podstawy przetwarzania danych

a. Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kupna biletu, w tym także do śledzenia statu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby wystawienia faktur oraz działań marketingowych sklepu.

b. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

i.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem założonego w Sklepie konta oraz w celu prowadzenia i obsługą przez Administratora konta w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i zgoda na prowadzenie konta przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO), jak i w celu obsługi zakupów dokonywanych przez Użytkownika bez założenia konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

ii. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO)

iii. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla Użytkowników będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO

iv. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

v. w celu wystawienia faktury - podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, gdy przepisy prawa wskazują na wymagane dane, które należy zamieścić na fakturze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

vi. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

vii. w celach marketingowych polegających na promowaniu zakupu biletów - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

c. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe w Sklepie jest warunkiem zawarcia umowy i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością jej zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe w Sklepie może być też wymogiem ustawowym – np. dane do faktury. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.


2.  Kategorie odbiorców danych  

a. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców:

i. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu kontroli uprawnienia Użytkownika, który dokonał zakupu biletu do wstępu na imprezę masową

ii. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do prowadzenia Sklepu, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe, banki i operatorzy płatności (dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji w Sklepie).

b. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


3. Okres przetwarzania danych osobowych

      a. Dane uzyskane bez założenia przez Użytkownika konta w Sklepie przetwarzane są przez okres:

        i. wykonywania umowy,

        ii. przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi

        iii. przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie faktur).

b. Dane uzyskane w związku z założeniem przez Użytkownika konta w Sklepie przetwarzane są przez okres prowadzenia konta przez Administratora, z zastrzeżeniem pkt c poniżej.

c. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania danej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.

d. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.


4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w związku z założonym kontem w Sklepie przez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail: bilety@off-festival.pl


III. 
Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony

1. Cele oraz podstawy przetwarzania danych

a. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

i. w celu przesyłania przez Administratora tzw. newsletter’a – tj. informacji o działalności statutowej Fundacji, w szczególności o OFF Festival Katowice oraz materiałów o charakterze marketingowym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ii. w celu zawarcia i realizacji, w oparciu o wypełniony na Stronie formularz, umowy wolontariatu przy organizacji OFF Festival Katowice, w tym wydania identyfikatorów na czas festiwalu, ubezpieczenia wolontariuszy, wydania zaświadczenia o współpracy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz w zakresie dodatkowo udostępnionych przez Użytkownika danych udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit b i a RODO),

iii. w celu zawarcia i realizacji, w oparciu o wypełniony na Stronie formularz, umowy współpracy przy obsłudze medialnej OFF Festival Katowice - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz w zakresie dodatkowo udostępnionych przez Użytkownika danych udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit b i a RODO)

iv. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

v. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości komunikacji i funkcjonalności Strony dla realizacji celów statutowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

vi. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 b. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy korzystaniu ze Strony jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy lub uruchomienia określonej funkcjonalności, a ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia i wykonania umowy lub korzystania z funkcjonalności (np. uniemożliwi wydanie akredytacji lub przesłanie newsletter’a). W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.


2. Kategorie odbiorców danych:

a. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców,

i. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu przesłania newsletter’a, zawarcia umowy wolontariatu oraz umowy współpracy przy obsłudze medialnej,

ii. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do wysłania newsletter’a, realizacji umowy wolontariatu oraz umowy współpracy przy obsłudze medialnej, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe).

b. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


3. Okres przetwarzania danych

a. Dane przetwarzane są przez okres:

i. wykonywania umowy lub zapewnienia funkcjonalności

ii. przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub oferowanej funkcjonalności lub obrony przed nimi,

iii. przez okres wymagany przepisami prawa.

b. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania funkcjonalności, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.

c. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.


4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w następujący sposób:

a. w przypadku newslettera - Użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni link w wiadomości, którą otrzymuje od Administratora,

b. w przypadku umowy wolontariatu, umowy współpracy przy obsłudze medialnej OFF Festival Katowice oraz w innych przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody – Użytkownik powinien przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty e-mail odpowiednio na adres wolontariat@off-festival.pl, media@off-festival.pl, info@off-festival.pl


IV. Miejsce przechowania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


V. Pouczenia prawne

1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zażądania informacji o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.


2. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.


3. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepis prawa wskazuje na prawne uzasadnienie kontynuowania tego procesu przez Administratora, ponieważ na przykład istnieją niezakończone postępowanie reklamacyjne, nierealizowane zamówienie, nieuregulowana zapłata ceny, również ze względu na wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie faktur) lub istnieją roszczenia prawne. 


5. Powyższe prawa należy realizować w przypadku Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail: bilety@off-festival.pl, a w przypadku Strony za pośrednictwem poczty e-mai odpowiednio na adres wolontariat@off-festival.pl, media@off-festival.pl, info@off-festival.pl


6. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa.


7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


VI. Zautomatyzowane decyzje, profilowanie, cookies

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, tablet), a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierające informacje – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie lub na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.


2. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem cookies danych osobowych w Sklepie i Stronie w celach: dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.


3. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w Sklepie i na Stronie.Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.


4. W oparciu o cookies Administrator w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje, w tym o profilowaniu. Administrator wykorzystuje tzw cookies serwisowe m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy na profilach takich jak Facebook, w tym reklamy behawioralnej. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),

b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),

c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),

d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),

e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), 

f. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies),

g. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu) oraz cookies stosowane przez Facebook. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, a także na stronie Facebooka.


5. Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe i ”sesyjne”, przy czym „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies, a ”sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia / wylogowania się.


VII. Zmiana Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin sprzedaży OFF Sklep

I. Objaśnienie pojęć
Fundacja – Fundacja Independent z siedzibą w Katowicach przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, kod: 40-133, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000299949, 

Sklep - sklep internetowy pod nazwą OFF Sklep prowadzony przez Fundację, działający pod adresem www.offsklep.pl, oferujący bilety wstępu upoważniające do wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Fundację Independent lub organizowane przez innego organizatora,
 
Bilet – bilet lub bilety elektroniczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, wymagające wydrukowania przez nabywcę, upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne, po spełnieniu warunków udziału w wydarzeniu kulturalnym określonych w regulaminie imprezy kulturalnej, której Bilet dotyczy,

Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie,

Konto Klienta – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Klienta służące do składania i realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także historię złożonych przez Klienta zamówień oraz dane dotyczące stanu wpłat Klienta z tytułu zakupionych Biletów,

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem, według wyboru Klienta, systemu Dotpay lub PayPal na zasadach wskazanych przez podmiot obsługujący system,

Regulamin – niniejszym regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Sklepu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z Fundacją umowę świadczenia usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.

2. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, dokonując wyboru wydarzenia kulturalnego, daty wydarzenia, rodzaju Biletu, sposobu płatności za Bilety, wskazując prawidłowe dane osoby uprawnionej do skorzystania z Biletu. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest także zapoznać się                i zaakceptować warunki Regulaminu oraz regulaminu imprezy, właściwego do wydarzenia kulturalnego, którego Bilet dotyczy, co jest warunkiem realizacji zamówienia.  

3. W przypadku zamówienia składanego w Sklepie pierwszy raz, Klient w trakcie składania zamówienia będzie mógł wybrać, czy dokonuje zakupu bez utworzenia Konta Klienta, czy też założy Konto Klienta. 

4. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego Biletu. Ceny Biletów zamieszczone w Sklepie zawierają podatek VAT.

5. Uiszczenie ceny za złożone zamówienie może nastąpić wyłącznie przez dokonanie przelewu elektronicznego. Sklep nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze” i nie wysyła Biletów pocztą i za pobraniem. 

6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu (potwierdzenie zamówienia).

7. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zaksięgowania wpłaty od operatora płatności Dotpay lub PayPal, Klient otrzymuje Bilet na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. 

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty ceny, niedostarczenie potwierdzenia zamówienia lub Biletu, jeżeli jest to spowodowane błędnym lub niedokładnym danymi, w tym dotyczącymi adresu poczty elektronicznej, podanymi przez Klienta.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres bilety@off-festival.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.

10. Fundacja zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba Biletów. Wówczas realizacja zamówień takich Biletów następuje według kolejności wpływania do Fundacji opłaconych zamówień, aż do wyczerpania się puli Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez Fundację terminu zakończenia promocji.

11. Fundacja zastrzega prawo zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmiany zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.

12. Regulaminy poszczególnych wydarzeń kulturalnych, na które Sklep sprzedaje Bilety zamieszczane są bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu, bądź poprzez zamieszczenie przez Sklep na swojej stronie internetowej linku do innej strony internetowej, gdzie znajduje się dany Regulamin.

III. Korzystanie z Biletu

1. Aby skorzystać z Biletu, Klient musi pobrać i w czytelny sposób wdrukować Bilet w całości, a następnie osobiście okazać nieuszkodzony wydruk Biletu bezpośrednio przed wstępem na wydarzenie kulturalne, celem wymiany Biletu na identyfikator, umieszczany na nadgarstku Klienta. 

2. Fundacja informuje o potrzebie ochrony przez Klienta Biletu przed udostepnieniem osobom trzecim, ze względu na to, że unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany na identyfikator przy pierwszym skanowaniu. W przypadku udostępnienia Biletu osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu i wstępu na Imprezę. 


3. Fundacja nie wyraża zgody na odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzoną w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Fundacja nie wyraża zgody także na wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Informuje się, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. ”


4. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wydarzenia kulturalnego, które organizuje wyłącznie inny organizator niż Fundacja, jak i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia.

IV. Zwrot Biletu i reklamacje

1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletu (Prawo odstąpienia   od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”).

2. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W sytuacji odwołania wydarzenia kulturalnego, gdy odwołanie nastąpiło na mniej niż 14 dni przed datą takiej imprezy, Sklep poinformuje o tym fakcie jedynie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zwroty Biletów w tej sytuacji są realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta, ale nie później niż w terminie 30 dni od umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, chyba że inne zasady ustalił organizator imprezy, nieorganizowanej lub niewspółorganizowanej przez Fundację.

3. Zwrot Biletów w innych przypadkach niż powyżej określone, jest możliwy tylko, o ile tak stanowią przepisy prawa, w tym określone w punkcie VI.2  Regulaminu.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Fundacji lub adres internetowy Sklepu. 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie - do wyboru Klienta.

6. Klient będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Fundacją przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji   realizowanej przez Inspekcję Handlową.

V.  Dane osobowe

1. Zakładając Konto Klienta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zapisanych na Koncie Klienta celem prowadzenia Konta Klienta. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Fundacji Independent (administrator danych) na potrzeby ich przetwarzania dla celów realizacji umowy oraz na powierzenie przetwarzania tych danych administratorowi Sklepu Vector Software   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-368, ul. Rzędzińska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222218. Klient może także wrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów otrzymywania informacji o działalności i imprezach kulturalnych Fundacji.
 
2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie w zakresie określonym w ust. 1 zdanie 2 są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Bilety prezentowane na stronach Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016). Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym jakie prawa przysługują Klientowi, opisano w  Polityce prywatność.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia          30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 683).
 
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2018.

    Fundacja Independent

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Regulamin imprezy masowej OFF Festival Katowice 2019 
 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1160) i obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą "OFF Festival Katowice" (dalej zwaną „Imprezą”), będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

2. Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy - Fundację „Independent” z siedzibą  przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000299949 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania     przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

4. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

5. Teren Imprezy stanowi wyznaczony teren imprezy masowej w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne związane                          z Imprezą, z wyłączeniem Strefy Gastronomicznej, w której Uczestnicy Imprezy będą mogli nabyć za bony festiwalowe m. in. napoje i posiłki, a także z wyłączeniem Strefy OFF Snob oraz Strefy Produkcyjnej, do których dostęp mają jedynie upoważnione osoby w oparciu  o odpowiedni Identyfikator.

II. Wstęp na imprezę

1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren Imprezy wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.


2. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem Imprezy wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Osoba małoletnia nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich.

Pobierz oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

4. Zamiana biletu na Identyfikator następuje w punkcie odbioru: Brama Główna 15:30 – 0:00, pole namiotowe całodobowo od czwartku od 19:00 do poniedziałku do 12:00. 

5. Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

7. Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

8. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy.

9. Istnieje możliwość zgłoszenia Organizatorowi konieczności trwałego zdjęcia Identyfikatora przez Uczestnika Imprezy po opuszczeniu Terenu Imprezy    i uzyskania przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy nowego Identyfikatora. Zgłoszenie powinno nastąpić w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu na Teren Imprezy najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest okazanie przez Uczestnika Imprezy nieuszkodzonego Identyfikatora zapiętego na nadgarstku oraz dowodu tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik Imprezy odbiera  w punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia, za opłatą w wysokości 5 zł. 

10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:

 1. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
 2. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 3. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
 4. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
 5. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 6. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 7. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 8. posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte,
 9. posiadającym inne przedmioty, o których mowa w IV Regulaminu,
 10. nie posiadającym dokumentu tożsamości, 
 11. posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,
 12. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,
 13. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,
 14. nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

11. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

III. Nieodpłatny wstęp na imprezę

1. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej / niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy. 


2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport). 

3. Dzieci do lat 10 uprawnione są do wstępu nieodpłatnie, jednak wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku oraz danych dziecka oraz danych opiekuna prawnego w oparciu o dokumenty potwierdzające ich tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).

IV. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie imprezy

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: powołanie kierownika   do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi  i organizującego pracę tych Służb, a także udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
 4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,                                         w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 6. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,                           w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1120),
 7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

5. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,            a po jego wymianie - Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

6. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez Uczestników Imprezy w trakcie Imprezy materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

7. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa    ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

8. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

10. Uczestnik Imprezy nie jest uprawniony do wstępu na sceny, zaplecze scen, na teren stoisk handlowych i gastronomicznych w części przeznaczonej dla sprzedawców, do pomieszczeń Służb Porządkowych lub pomieszczeń przeznaczonych dla mediów. 

11. Wejście na Teren Imprezy ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Imprezy ze swoimi psami przewodnikami.

12. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video.  Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).

14. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i masowa liczba uczestników na Terenie Imprezy może być niebezpieczne dla kobiet  w ciąży, osób                z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami  narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinny uczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast poinformować służby porządkowe. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.

V. Bony festiwalowe

1. Na Terenie Strefy Gastronomicznej obowiązują bony towarowe uprawniające do nabywania towarów takich jak napoje, produkty małej gastronomii. 

2. Bony festiwalowe stanowią obowiązujący znak legitymacyjny wyłącznie upoważniający do nabywania powyższych towarów.

3. Pieniądze na bony można wymieniać w specjalnych oznakowanych punktach wymiany na Terenie Imprezy. 

4. Zasady funkcjonowania bonów określa odrębny regulamin dostępny w punktach wymiany.

VI. Rejestracja przebiegu imprezy

1. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany                       w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.


2. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych            i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub  w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.off-festival.pl oraz w festiwalowych punktach informacyjnych.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2018.
    Fundacja Independent

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

..

Regulamin pola namiotowego OFF Festival Katowice 2019

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany przez organizatora pola namiotowego, utworzonego przy terenie imprezy masowej pod nazwą "OFF Festival Katowice" (dalej zwaną „Imprezą”), tj. przez Fundację „Independent” z siedzibą przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000299949 (zwaną dalej :„Organizatorem”).

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie funkcjonowania pola namiotowego będą chciały uzyskać wstęp na pole namiotowe lub przebywać na jego terenie.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na polu namiotowym poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków korzystających z pola namiotowego w związku                        z nabyciem biletu wstępu na pole namiotowe.

4. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na polu namiotowym, w tym do kontroli uprawnień do wstępu na teren pola namiotowego, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

5. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony, wydzielony, zamknięty teren na Lotnisku Muchowiec w Katowicach, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, punkt gastronomiczny oraz zaplecze socjalno-techniczne, z wyłączeniem terenu Imprezy. Na terenie pola znajduje się także odpłatna przechowalnia bagażu (opłata wynosi 10 zł) oraz parking niestrzeżony, dozorowany, dla samochodów osobowych.

6. Pole namiotowe z pełną infrastrukturą, o której mowa w pkt 5, czynne jest dla osób, które zakupiły karnet 3- dniowy - od 2.08.2019. od godz. 9.00, do 5.08.2019. do godz. 12.00. Pole namiotowe, jednak bez zapewnienia pełnej infrastruktury, będzie dla tych osób czynne także od 01.08.2019 r. od godz.19:00 Dla uczestników Imprezy, którzy zakupili bilet jednodniowy z dopłatą do pola namiotowego pole jest czynne od dnia, na który opiewa bilet, godz. 10:00 do dnia następnego, godz. 14:00 (z wyłączeniem poniedziałku, kiedy to doba kończy się o godzinie 12:00).

7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (tj. niedozwolone są przyczepy kempingowe, campery, namioty wielkogabarytowe, pawilony, itp.).


II. Wstęp na pole namiotowe

1. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby, którym Organizator wymienił, przy pierwszym wejściu na teren pola namiotowego, bilet wstępu na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

2. Korzystać z pola namiotowego może osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę niepełnoletnią.

3. Małoletni do 16 roku życia mogą przebywać na terenie pola namiotowego wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na pole namiotowe oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.

Pobierz oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności.

4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie bilet wstępu oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

5. Korzystający z pola namiotowego ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren pola namiotowego. Każdorazowe powtórne wejście na teren pola namiotowego przysługuje tylko z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

6. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Korzystający z pola namiotowego obowiązany jest dbać             o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi korzystający z pola namiotowego.

7. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren pola namiotowego nie przysługuje osobom:

 1. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień do korzystania z pola namiotowego,
 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających  środków (w tym i lekarstw),
 3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku na polu namiotowym,
 5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
 6. posiadającym przedmioty, o których mowa w I ust. 7 Regulaminu lub inne wymienione w III ust. 3 Regulaminu,
 7. nie posiadającym dokumentu tożsamości
 8. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,
 9. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,
 10. nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniył biletu wstępu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.


8. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.


III. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie pola namiotowego
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na polu namiotowym poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2. Korzystający z pola namiotowego oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na polu namiotowym, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystający z pola namiotowego zobowiązani  są do poddania się sprawdzaniu uprawnień do przebywania na polu namiotowym i do legitymowania się w celu ustalenia ich tożsamości.  

3. Na terenie pola namiotowego zabrania się:

 1. palenia ognisk,
 2. używania otwartego ognia w namiotach,
 3. używania sztucznych ogni,
 4. używania butli gazowych,
 5. używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki),
 6. podłączania urządzeń do sieci elektrycznej pola namiotowego,
 7. niszczenia infrastruktury pola namiotowego, w tym oznaczeń, tablic informacyjnych, jak i nośników reklamowych,
 8. dewastowania zieleni,
 9. zakłócania porządku,
 10. zaśmiecania terenu,
 11. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 12. wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 13. wprowadzania zwierząt (z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na terenie pola namiotowego ze swoimi psami przewodnikami),
 14. wchodzenia na płytę lotniska,
 15. wprowadzania lub korzystania z jakichkolwiek pojazdów (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka), sterowania dronami lub innymi obiektami unoszących się w powietrzu.


4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na polu namiotowym,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób,otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku
 4. podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w I ust.7 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu,
 5. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na polu namiotowym, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia terenu pola namiotowego, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na nadgarstku,
 6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu pola namiotowego,
 7. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,                           w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1120), ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.


5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na pole namiotowe jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na pole namiotowe osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z terenu pola namiotowego.

6. Osobom, którym odmówiono wstępu na pole namiotowe lub przebywania na terenie pola namiotowego oraz osobom usuniętym z terenu pola namiotowego, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet w wstępu.

7. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy naprawić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego lub jego opuszczenie w skutek odmowy przebywania na polu namiotowym, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie zwalnia tej osoby z obowiązku naprawienia szkody.  

8. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi dotyczące bezpieczeństwa na polu namiotowym prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli Organizatora na terenie pola namiotowego lub Służb Porządkowych i Informacyjnych.


IV. Bony Festiwalowe 

1. Na Terenie pola namiotowego obowiązują bony towarowe uprawniające do nabywania towarów.

2. Bony festiwalowe stanowią obowiązujący znak legitymacyjny upoważniający do nabywania powyższych towarów.

3. Pieniądze na bony można wymieniać w specjalnych oznakowanych punktach wymiany na Terenie Pola Namiotowego.

4. Zasady funkcjonowania bonów określa odrębny regulamin dostępny w punktach wymiany.


V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy wysłać na adres Organizatora: Fundacja „Independent” ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice.

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Klient będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Organizatorem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.


VI. Postanowienia końcowe

1. Za przedmioty zagubione lub skradzione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru, poza przechowalnią bagażu i depozytem, w tym również                                 w namiotach, Organizator pola namiotowego nie odpowiada.

2. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na terenie pola namiotowego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2018 roku

    Fundacja Independent

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________